thời tiết việt nam giá vàng thời tiết hồ chí minh thời tiết cam ranh thời tiết hà nội thời tiết đà nẵng iplocation domain authority whois bảng giá tên miền trúc vy trúc vy blog site cost top site site cost bit.do bit.do bit.do bit.do bit.ly gg.gg

CodeIgniter User Guide Version 2.2.6


Change Log

Version 2.2.6

Release Date: October 31, 2015

Version 2.2.5

Release Date: October 8, 2015

Version 2.2.4

Release Date: August 20, 2015

Version 2.2.3

Release Date: July 14, 2015

Version 2.2.2

Release Date: April 15, 2015

Bug fixes:

Version 2.2.1

Release Date: January 22, 2015

Bug fixes:

Version 2.2.0

Release Date: June 5, 2014

Bug fixes for 2.2.0:

Version 2.1.4

Release Date: July 8, 2013

Bug fixes for 2.1.4:

Version 2.1.3

Release Date: October 8, 2012

Bug fixes for 2.1.3:

Version 2.1.2

Release Date: June 29, 2012

Version 2.1.1

Release Date: June 12, 2012

Bug fixes for 2.1.1

Version 2.1.0

Release Date: November 14, 2011

Bug fixes for 2.1.0

Version 2.0.3

Release Date: August 20, 2011

Bug fixes for 2.0.3

Version 2.0.2

Release Date: April 7, 2011
Hg Tag: v2.0.2

Bug fixes for 2.0.2

Version 2.0.1

Release Date: March 15, 2011
Hg Tag: v2.0.1

Bug fixes for 2.0.1

Version 2.0.0

Release Date: January 28, 2011
Hg Tag: v2.0.0

Bug fixes for 2.0.0

Version 1.7.2

Release Date: September 11, 2009
Hg Tag: v1.7.2

Bug fixes for 1.7.2

Version 1.7.1

Release Date: February 10, 2009
Hg Tag: 1.7.1

Bug fixes for 1.7.1

Version 1.7

Release Date: October 23, 2008
Hg Tag: 1.7.0

Bug fixes for 1.7.0

Version 1.6.3

Release Date: June 26, 2008
Hg Tag: v1.6.3

Version 1.6.3 is a security and maintenance release and is recommended for all users.

Bug fixes for 1.6.3

Version 1.6.2

Release Date: May 13, 2008
Hg Tag: 1.6.2

Bugfixes for 1.6.2

Version 1.6.1

Release Date: February 12, 2008
Hg Tag: 1.6.1

Bugfixes for 1.6.1

Version 1.6.0

Release Date: January 30, 2008

Bug fixes for Version 1.6.0

Version 1.5.4

Release Date: July 12, 2007

Version 1.5.3

Release Date: April 15, 2007

Version 1.5.2

Release Date: February 13, 2007

Version 1.5.1

Release Date: November 23, 2006

Version 1.5.0.1

Release Date: October 31, 2006

Version 1.5.0

Release Date: October 30, 2006

Version 1.4.1

Release Date: September 21, 2006

Version 1.4.0

Release Date: September 17, 2006

Version 1.3.3

Release Date: June 1, 2006

Version 1.3.2

Release Date: April 17, 2006

Version 1.3.1

Release Date: April 11, 2006

Version 1.3

Release Date: April 3, 2006

Version 1.2

Release Date: March 21, 2006

Version Beta 1.1

Release Date: March 10, 2006

Version Beta 1.0

Release Date: February 28, 2006

First publicly released version.